ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - TELLOS AGRAS - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ξενομερίτης πέρασε καί θέλοντας νά μάθη τόν Τέλλο Άγρα ρώτησε άν δέν τού κάνει κόπο δυό λόγια άν θέλη νά τού πή πώς ζούν οί κάτοικοι εκεί στά όμορφα τά μέρη. Εγνώριζε από παλιά, σέ ‘κείνη τήν περιοχή βγαίνουνε άνθρωποι τρανοί, μά πάνω απ' όλους πιό τρανός Σαράντης ό Αγαπηνός, γιά τούτο επλησίασε αυτόν πού χρόνια τούς θωρεί - σάν παρακαταθήκη ιερή - απ' τό Γυμνάσιο σιμά καί τήν Βιβλιοθήκη. ΞΕΝΟΜΕΡΙΤΗΣ: Πές μου γενναίε Αγαπηνέ καμάρι γιά τήν πόλη σου καί δόξα τής πατρίδος, εσύ όπου ηγήθηκες τών εθνικών αγώνων, εσύ πού θυσιάστηκες στήν γή τών Μακεδόνων, εσύ τούς ξέρεις πιά καλά τούς βλέπεις κάθε μέρα τούς έζησες χρόνια πολλά, είστε απ'τήν ίδια τήν γενιά από τό ίδιο αίμα, πές μου καί σέ παρακαλώ πές μου μέ λεπτομέρειες καί μήν αλλάξεις θέμα, κι άν κάτι είδες άσχημο νά μή ντραπής γιά νά τό πής, τό ξέρω είσαι ειλικρινής δέν αγαπάς τό ψέμα. ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ: Τά χώματα τά ιερά τής γής τών Γαργαλιάνων εγέννησαν κι ανέθρεψαν πολλές γενιές ηρώων. Τούς βλέπουμε πάντα μπροστά σέ όλους τούς αγώνες, πολέμησαν γιά λευτεριά τήν εποχή τών Τούρκων, πολέμησαν είς τόν Μοριά μά καί στήν Αλβανία ενάντια στούς εισβολείς, αλλά καί στούς Βαλκανικούς νά διώξουν τούς κατακτητές απ'τήν Μακεδονία καί μήν ξεχνάς τήν Ήπειρο καί τήν Μικρά Ασία. Ετούτα πάντα έπραξαν καί έχουνε καταγραφεί μέ ντοκουμέντα ιστορικά, αλλά καί οί απόγονοι τό ίδιο θέ νά πράξουν σάν τούς καλέσει ή Πατρίς, τότε δέ θά διστάσουν νά κάνουν τό καθήκον τους. Οί μάνες πού τούς γέννησαν τούς δίδαξαν τό θάρρος κι ακόμα τούς ενέπνευσαν μέ υψηλά ιδανικά μέ ήθος καί αξίες, μά εσύ δέν είσαι από δώ, δέν ξέρεις καί δέν είδες, τούτο μονάχα θά σού πώ, είναι όλες ηρωίδες. ΞΕΝΟΜΕΡΙΤΗΣ: Σωστά τά είπες Ήρωα, δέ θά διαφωνήσω, τό λίγο πού τούς έζησα πρέπει νά συμφωνήσω, μά σήμερα τί κάνουνε; Αυτό θέ νά ρωτήσω. ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ: Σήμερα ζούν ειρηνικά καί τώρα αγωνίζονται είς τόν αγώνα τόν καλό, είς τόν αγώνα τής ζωής καί πάντα διαπρέπουνε σέ όλους τούς τομείς. Είναι άνθρωποι εργατικοί καί πάντοτε ειλικρινείς καί όσο καί νά προσπαθής εδώ ποτέ σου δέ θά βρείς μηδαμινούς κι ανάξιους, τούς φαύλους καί τούς πλάνους, είναι άνδρες υπερήφανοι, είναι απ' τούς Γαργαλιάνους.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ

Ό κάθε λαός διαθέτει καί εμφανίζει μία σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι τά στοιχεία εκείνα πού τού επιτρέπουν νά διαφέρη καί νά ξεχωρίζη από τούς άλλους καί πού σχηματίζουν τό πορτραίτο του, στό οποίο αποτυπώνονται συναισθήματα, τρόποι καί συμπεριφορές όπως αυτά εκδηλώνονται καί πού δείχνουν ανάγλυφα τήν εικόνα τού χαρακτήρος του. Ό Έλληνας.... ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ http://www.k-skiadas.com/

ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ

Μαραθόπολις (Μάραθος) & Νήσος Πρώτη - Μεσσηνία
Θέα από τούς Γαργαλιάνους
Φωτογραφία: Κώστας Σκιαδάς
www.k-skiadas.com
ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ
Ή ψυχική ανάγκη τού ανθρώπου γιά συναγελασμό, σάν κοινωνικό όν, τόν οδηγεί στήν δημιουργία σχέσεων τίς οποίες πολλές φορές μέ μεγάλη ευκολία καί εντελώς αυθαίρετα τίς χαρακτηρίζει ώς φιλίες. Ή επιθυμία σχέσεων προέρχεται μέν από τήν ανάγκη γιά ικανοποίηση τών συναισθηματικών απαιτήσεων, συχνά όμως καί από τήν επιθυμία νά επωφεληθή κανείς από τίς γνωριμίες, ένα φαινόμενο σύνηθες πού όλοι κάποτε τό έχουν αντιμετωπίσει. Ακολουθώντας κανείς τό ένστικτό του θά είναι αυτό πού θά τόν καθοδηγήσει στόν δρόμο καί τόν βασικότερο προορισμό τού ανθρώπου πού δέν είναι άλλος από αυτόν τής... ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ http://www.k-skiadas.com/

ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εφεύρημα τών καιρών μας καί οπωσδήποτε καθαρά Ευρωπαϊκής επινοήσεως καί πατέντας είναι ή λεγομένη συναινετική δημοκρατία, ή οποία βοηθά υποτίθεται στήν καλλίτερη λειτουργία τού πολιτεύματος. Είναι πράγματι έτσι ή μήπως πρόκειται γιά άλλον έναν πειραματισμό ειδικών περί τά τοιαύτα; Οί δημοκρατικές κοινωνίες απαρτίζονται από πρόσωπα καί ομάδες διαφορετικών πολιτικών, ιδεολογικών, οικονομικών ή ακόμα καί θρησκευτικών συμφερόντων, τών οποίων ό ανταγωνισμός είναι διαρκής σέ μία προσπάθεια βελτιώσεως τής θέσεώς των καί επεκτείνεται από τόν οικονομικοκοινωνικό χώρο έως καί τόν χώρο τής εξουσίας. Οί συμμαχίες, οί αντιπαλότητες, οί ανακωχές καί οί συνεργασίες διαδέχονται ή μία τήν άλλη σέ μία αέναη προσπάθεια τήν οποία κατευθύνει αυτή ή ίδια ή φύσις τού ανθρώπου. Μέ βάση αυτά τά δεδομένα... ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ http://www.k-skiadas.com/

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ

Τό Σύνταγμα, σέ μία οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα, καθορίζει τό πλαίσιο λειτουργίας τής πολιτείας καί είναι ό παράγων εκείνος πού θά επιτρέψει στούς θεσμούς νά λειτουργήσουν αποτελεσματικώς καί εντός τών ορίων πού σαφώς περιγράφονται. Μέσα σέ αυτό τό πλαίσιο κανόνων δίδεται ή δυνατότης στήν κοινωνία τών πολιτών νά παράξουν γιά βελτίωση τών συνθηκών ζωής των, νά προοδεύσουν στούς τομείς πού τούς ενδιαφέρουν, γιά ανάπτυξη τής οικονομίας, ανόρθωση τής παιδείας, εδραίωση τής ασφαλείας, εμπέδωση τής δημοκρατίας, κτλ. Όλα αυτά προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες οί οποίοι νά επιτρέπουν στήν κοινωνία νά προγραμματίση τίς επιλογές της σέ βάθος χρόνου, γνωρίζοντας ταυτοχρόνως ότι οί κανόνες αυτοί δέν μεταβάλλονται καί τούς σταθερούς αυτούς κανόνες τούς εγγυάται καί πρέπει νά τούς εγγυάται τό Σύνταγμα. Βεβαίως εάν τό Σύνταγμα πάψει νά εξυπηρετή τά συμφέροντα τών πολιτών επειδή, γιά οποιουσδήποτε λόγους, οί συνθήκες μετεβλήθησαν καί αποδειχθεί ότι δέν εκπληρώνει στό σύνολον ή έν μέρει τίς ελπίδες, τίς προσδοκίες καί τίς ανάγκες τής κοινωνίας, ή ίδια ή κοινωνία υποχρεούται σέ αναθεώρηση τού Συντάγματος προκειμένου νά τής δοθή ή δυνατότης νά προχωρήση. Στά άρθρα του δέν επιτρέπονται ασάφειες, καθώς επίσης δέν νοείται τό Σύνταγμα μίας χώρας νά μεταχειρίζεται προνομιακώς συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Σέ αυτήν τήν περίπτωση απομακρύνεται από τόν στόχο καί δέν εκπληρώνει στό ακέραιο τόν σκοπό γιά τόν οποίον προορίζεται. Οί συνθήκες αυτές αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα προόδου καί μέσον τό οποίον καθηλώνει, ευνοώντας τήν αναταραχή καί υποχρεώνοντας τήν κοινωνία σέ στασιμότητα ή καί σέ οπισθοδρόμηση, πράγμα ανεπίτρεπτο. Σέ μία δημοκρατική κοινωνία ό ρόλος τού κράτους πρέπει νά είναι συντονιστικός καί ελεγκτικός, νά επιβλέπη, νά καθορίζη καί νά επιβάλλη, οσάκις κρίνεται απαραίτητο, τούς κανόνες λειτουργίας τής ευνομούμενης πολιτείας. Γι’αυτόν ακριβώς τόν λόγο καί γιά νά επιτελέση τόν σκοπόν του αποτελεσματικώς πρέπει απαραιτήτως νά έχη καθορισμένα όρια ισχύος. Σέ αντίθετη περίπτωση αυτό τό ίδιο τό κράτος, έχοντας τήν δύναμη καί μή θέλοντας νά στερηθή προνομίων, θά αντιδρά στίς απαιτήσεις καί στίς ανάγκες τής κοινωνίας γιά ουσιαστικές αλλαγές καί μεταρρυθμίσεις. Από αυτό τό τέλμα τής ακινησίας, τών αντιδράσεων, τών αναβολών καί τών οπισθοχωρήσεων δέν είναι δυνατόν νά εξέλθη μία κοινωνία καί νά απεγκλωβισθή μία χώρα από τήν στασιμότητα άνευ κραδασμών έφ'όσον επιτρέπεται σέ ένα κράτος νά έχη καί νά διατηρή απεριόριστα όρια ισχύος, επιδιώκοντας μάλιστα νά σταθεροποιήση ή καί νά επεκτείνη ακόμα περισσότερο τήν ισχύ του. Έξ αυτού τού γεγονότος μία κοινωνία βρίσκεται στήν ανάγκη καί έχει τήν απαίτηση γιά αναθεώρηση τού Συντάγματός της. Άς συνοψίσουμε. Γιά νά λειτουργήση μία πολιτεία ομαλώς καί χωρίς τριγμούς, τό Σύνταγμά της δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά κατοχυρώνη τήν υπέρμετρη ισχύ τού κράτους αλλά απεναντίας πρέπει νά θέτη όρια, διαφορετικώς ακυρώνει έν τοίς πράγμασι αυτήν τήν ίδια τήν απρόσκοπτη λειτουργία τής πολιτείας μέ αποτέλεσμα τήν συνεχή ενασχόληση μέ τά τού Συντάγματος προκειμένου νά προσαρμοσθή στίς απαιτήσεις τών καιρών.